Ochrana osobních údajú - GDPR

Pravidla ochrany soukromí platné od 1. 2. 2019

Základní pravidla

1.1 Tato Pravidla ochrany soukromí (dále jen „OS pravidla“) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji, zabezpečujeme jejich ochranu a zpracováváme osobní, identifikační, provozní a lokalizační údaje. Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

1.2 Zavazujeme se, že budeme chránit informace o zákaznících a budeme dbát o zachování jejich soukromí.

1.3 Těmito OS pravidly se společně s Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej a zápůjčku zboží obchodní společnosti Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno (dále jen jako „VOP pro zboží“) a Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování Senzoor služeb obchodní společnosti Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno (dále jen jako „VOP pro služby“) řídí poskytování tzv. Senzoor služeb. OS pravidla blíže upravují, za jakých podmínek, jakým způsobem a v jakém rozsahu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníků, jak s nimi budeme dále nakládat a zpracovávat je, a také jak budeme zpracovávat identifikační, provozní a lokalizační údaje (společně dále také jen „údaje“), a to včetně údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek. Zákazník odsouhlasením VOP pro služby, resp. VOP pro zboží rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tato OS pravidla.

1.4 Pojmy používané v těchto OS pravidlech mají význam definovaný ve VOP pro služby, resp. VOP pro zboží, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.

1.5 Během zpracování údajů dbáme na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníků.

1.6 Zákazník nám tímto dává souhlas se zpracováním jeho údajů za podmínek stanovených ve VOP pro služby, resp. VOP pro zboží, a v těchto OS pravidlech.

1.7 Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů zákazníka,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

Informace dle tohoto bodu OS pravidel jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

Zákazník má také právo na přístup k osobním údajům a opravu osobních údajů týkajících se jeho osoby.

1.8 Zákazník bere na vědomí, že v případě povinně zpracovávaných údajů jsou údaje zpracovávány na základě zákona a takové zpracovávání nemůže zákazník odmítnout. Povinně jsou údaje zpracovávány zejména pro poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, zajištění přístupu k síti, zajištění propojení sítí, identifikace zneužívání sítě či služeb, vyúčtování, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek Senzoor Czech, s.r.o., prodej produktů či služeb prostřednictvím třetích stran.

1.9 Zákazník bere na vědomí, že v případě dobrovolně zpracovávaných údajů je potřebný souhlas zákazníka se zpracováním údajů. Zákazník souhlasí s tím, že Senzoor Czech, s.r.o. je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje uváděné níže v čl. 15 těchto OS pravidel pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkumu trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) Senzoor Czech, s.r.o. i třetích subjektů, a dále pro další účely uvedené v čl. 24 a v čl. 31 až čl. 33 těchto OS pravidel.

1.10 Zákazník je oprávněn při uzavírání Smlouvy souhlas k dobrovolnému zpracovávání údajů zcela či částečně odmítnout nebo kdykoliv později svůj souhlas udělený k dobrovolnému zpracovávání údajů odvolat. Kontakty pro takové úkony zákazníka jsou uvedeny v čl. 35 těchto OS pravidel. Zpracovávání takových údajů pak Senzoor Czech, s.r.o. ukončí v přiměřené době odpovídající technickým a administrativním možnostem Senzoor Czech, s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak může zákazník nově (popř. opětovně) udělit.

1.11 Senzoor Czech, s.r.o. údaje zpracovává po dobu trvání Smlouvy, pokud není těmito OS Pravidly, VOP pro služby, VOP pro zboží nebo právními předpisy stanoveno jinak. Po ukončení Smlouvy a vyrovnání vzájemných závazků provede Senzoor Czech, s.r.o. likvidaci údajů zákazníka (opět s výjimkou údajů, kde je těmito OS Pravidly, VOP pro služby, VOP pro zboží nebo právními předpisy stanoveno jinak). Např. na základě českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Senzoor Czech, s.r.o. povinna určité záznamy a údaje podle uvedeného zákona uchovávat nejméně po dobu pěti či deseti let po skončení smluvního vztahu.

1.12 V nejvyšší možné míře dbáme o ochranu osobních údajů a dodržujeme povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji. Pokud zákazník přesto zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • nás požádat o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

1.13 Bude-li žádost zákazníka podle předchozího bodu těchto OS pravidel shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.

1.14 Další práva zákazníka při zpracování jeho osobních údajů jsou stanovena mimo jiné v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

2.1 O zákaznících shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme zpravidla následující osobní údaje získané vytvořením objednávky či jinak:

 • úplné jméno a příjmení, bydliště nebo místo podnikání v případě fyzických osob a obchodní firmu nebo název právnické osoby, sídlo právnické osoby, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo a daňové identifikační číslo právnické osoby, v případě právnických osob,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo mobilního telefonu,
 • číslo bankovního účtu včetně bankovního výpisu transakcí a jména majitele účtu,
 • veškerou realizovanou komunikaci se Senzoor Czech, s.r.o.,
 • informace získané pomocí cookies,
 • informace o operačním systému zařízení zákazníka a typ internetového prohlížeče,
 • IP adresu a časy připojení zařízení zákazníka,
 • údaje o návštěvách zákazníka na internetové stránce, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o chování zákazníka v prostředí internetu,
 • druh a objem využívaných Senzoor služeb,
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění bude zákazník požádán, informace získané od zákazníka marketingovými průzkumy a jiné informace oprávněně o zákazníkovi v souladu s právními předpisy získané.

2.2 Dále zpracováváme provozní údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

2.3 V závislosti na typu poskytované Senzoor služby dále zpracovává také lokalizační údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou polohu koncového zařízení zákazníka, tj. zejména číslo, název a umístění koncového bodu sítě.

2.4 V zájmu naplnění zákonné povinnosti k předcházení podvodům a legalizace výnosů z trestné činnosti, můžeme získávat určité informace o zákaznících od třetích stran, když dochází k založení objednávky, a kdykoli, když to budeme považovat za vhodné nebo nutné pro předcházení podvodů a minimalizaci finančních rizik, avšak vždy za předpokladu, že informace o zákaznících byly shromážděny a uchovány oprávněně a v souladu s právními předpisy a že je rovněž přípustné, abychom tyto informace získali.

2.5 V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení zákazníka, ze kterého přistupuje na naše internetové stránky cookies. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

 • k identifikaci zařízení zákazníka,
 • k optimalizaci našich internetových stránek,
 • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
 • pro služby třetích stran jako je např. Google, Facebook a dalších, které využíváme. Pro konkrétní pravidla užití cookies je nutné se informovat na internetových stránkách třetích stran.

2.6 Používáním internetových stránek Senzoor Czech, s.r.o. bere zákazník na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies ukládat. Pokud s tímto zákazník nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče.

2.7 Pokud si zákazník i nadále přeje využívat naše služby, ale chce omezit používání cookies, může je zákazník zablokovat v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies. Pokud zákazník použije nastavení svého internetového prohlížeče s blokováním všech cookies, je možné, že zákazník nebude mít oprávnění přistupovat k naší internetové stránce nebo k jejím částem.

2.8 Internetové stránky Senzoor Czech, s.r.o. mohou některé druhy cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy zákazníkem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

K čemu získané osobní údaje používáme

3.1 Informace, které uchováváme o zákaznících, používáme následovně:

 • pro účely související s poskytovanými službami, zejména na provoz a správu zákaznického účtu dostupného z www.senzoor.cz,
 • ke komunikaci se zákazníkem,
 • pro plnění zákonných povinností,
 • na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb,
 • k zajištění toho, že obsah našich internetových stránek je na zařízení zákazníka prezentován co nejefektivněji,
 • aby zákazníkům byly poskytovány informace, produkty nebo služby, které od nás požadují nebo o které by mohli mít zájem,
 • pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkumu trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) Senzoor Czech, s.r.o. i třetích subjektů,
 • a pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.

3.2 Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, abychom mu na jeho e-mailovou adresu příležitostně zasílali informace a obchodní sdělení ve smyslu českého zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a informace o nově poskytovaných službách Senzoor Czech, s.r.o., informace o inovacích a doporučení či tipy při používání Senzoor služeb, jakož i obchodní tipy a informace o nabídkách či službách poskytovaných našimi obchodními partnery (zejména informace o zboží, službách či zvláštních obchodních nabídkách). Zákazník může příslušné nastavení, zda má či nemá zájem přijímat takové informace nebo sdělení, provést v nastavení svého zákaznického účtu, nebo požádáním na e-mail: info@senzoor.cz.

Co děláme pro bezpečnost osobních údajů

4.1 Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS pravidel bez ohledu na to, kde jsou údaje uchovány.

4.2 Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování údajů.

4.3 Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

4.4 Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.

4.5 Zákazník bere na vědomí, že i při maximální míře opatrnosti a přes maximální snahu o zabezpečení komunikace a bezpečné uchování osobních údajů, nelze zajistit absolutní bezpečnost přenosu informací a dat prostřednictvím internetu.

Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat

5.1 Zákazník dobrovolně souhlasí s tím, že shromážděné údaje můžeme předat či přenechat společnosti IPKA s.r.o., IČ: 05509521, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, jež je vývojovou a výrobní firmou. Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno je prodejcem a provozovatelem služby.

5.2 Zákazník souhlasí s předáním identifikace dle § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, za předpokladu, že příjemce identifikace bude chránit osobní údaje a informace přinejmenším ve stejném rozsahu, který bude odpovídat našim standardům. Zákazník rovněž souhlasí s tím, abychom převzali jeho identifikaci za podmínek jinak upravených ustanovením § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb.

Jsme oprávněni osobní údaje sdělovat rovněž:
 • policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, ostatním oprávněným státním orgánům či orgánům veřejné moci, soudu, a to za předpokladu, že povinnost sdělit osobní údaje bude vyplývat ze zákona či příslušného rozhodnutí, nebo pokud bude sdělení osobních údajů sloužit k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně koncernu, jehož jsme součástí, nebo zákazníků či jiných smluvních partnerů,
 • třetím osobám, pokud zákazník dobrovolně projevil zájem dostávat informace o jejich zboží nebo službách. Jsme oprávněni podávat souhrnné informace o tom, jak zákazníci využívají naše internetové stránky a naše služby třetím osobám pro statistické, výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné zákazníka identifikovat. Ohledně údajů dobrovolně zpracovávaných platí oprávnění zákazníka neudělit souhlas s dobrovolným zpracováním údajů nebo tento souhlas kdykoliv v budoucnosti zcela či částečně odvolat.

Závěrečná ustanovení

6.1 Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla za stejných podmínek jako VOP pro služby, resp. VOP pro zboží, zákazník s tímto oprávněním souhlasí.

Změníme-li OS pravidla, jsme povinni o této změně zákazníka s předstihem vyrozumět.

Ve věcech týkajících se těchto OS pravidel a nároků z nich nás může zákazník kontaktovat osobně, písemně či telefonicky následujícím způsobem:

 • osobně na adrese provozovny v Impact Hub Brno, Cyrilská 7, 602 00 Brno,
 • na korespondenční adrese Senzoor Czech, s.r.o., Cyrilská 7, 602 00 Brno,
 • na telefonním čísle – info linka: +420 226 292 710,
 • případně na e-mailové adrese: info@senzoor.cz.

6.2 OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách www.senzoor.cz.

OS pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019